Record Details

Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 
Creator Thắng, Nguyễn Ngọc
 
Description Tóm tắt. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) là sự phối hợp hài hòa các yếu tố môi trường và xã hội trong các quyết định và hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo doanh nghiệp quản lý hiệu quả những lợi ích khác nhau của các cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. Từ thập niên 1980, CSR đã trở thành một chiến lược quan trọng của doanh nghiệp. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận thức rằng họ không thể chỉ đạt duy nhất mục đích tối đa hóa lợi nhuận mà còn phải thực hiện các trách nhiệm đối với xã hội. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ hơn các nhân tố chính của CSR, xu thế của CSR và hướng dẫn việc lồng ghép các hoạt động quản trị nhân sự (Human Resource Management - HRM) với CSR.
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2010-12-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/902
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 26 No 4
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 26 No 4
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/902/871
 
Rights Copyright (c) 2010 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness