Record Details

Đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam qua một số chỉ số lành mạnh tài chính

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam qua một số chỉ số lành mạnh tài chính
 
Creator Huệ, Nguyễn Thị Minh
 
Description Tóm tắt. Sự lành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng đang là vấn đề quan tâm của nhiều quốc gia. Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (Financial Sector Assessment Program) của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế được xây dựng nhằm hỗ trợ tất cả các quốc gia trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của hệ thống tài chính. Theo đó, các chỉ số lành mạnh tài chính (Financial Soundness Indicators - FSIs) đối với khu vực ngân hàng là một trong những nội dung được xây dựng làm căn cứ đánh giá sự lành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Dựa trên kết quả tính toán một số chỉ số lành mạnh tài chính của 34 trong số 42 ngân hàng thương mại Việt Nam, nhóm tác giả bước đầu nêu ra một số gợi ý chính sách nhằm tăng cường sự lành mạnh và ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam.Từ khóa: Chỉ số lành mạnh tài chính (FSIs), Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (FSAP).
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2012-09-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/784
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 28 No 3
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 28 No 3
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/784/754
 
Rights Copyright (c) 2012 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness