Record Details

Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi chuyển sang mô hình tăng trưởng mới

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi chuyển sang mô hình tăng trưởng mới
 
Creator Thiên, Nguyễn Xuân
 
Description Tóm tắt: Hơn 25 năm đổi mới, nền kinh tế ViệtNam tăng trưởng liên tục và tương đối cao, đóng góp quan trọng vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian qua được đóng góp bởi nhiều nhân tố, trong đó đáng chú ý là nhân tố lao động, vốn và tài nguyên thiên nhiên; các nhân tố như năng suất lao động, công nghệ và thể chế đóng góp còn hạn chế hoặc ở mức thấp. Bước sang giai đoạn mới, để phát triển bền vững và giữ được nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định, ViệtNam phải chuyển sang mô hình tăng trưởng mới. Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức cũng như đưa ra một số giải pháp khi ViệtNam chuyển sang mô hình tăng trưởng mới.Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng chiều rộng, mô hình tăng trưởng, mô hình tăng trưởng mới, phát triển bền vững.
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2013-09-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/403
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 29 No 3
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 29 No 3
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/403/383
 
Rights Copyright (c) 2013 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness