Record Details

Food Security Ensurance in Vietnam Today

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Food Security Ensurance in Vietnam Today
Đảm bảo an ninh lương thực ở Việt Nam hiện nay
 
Creator Dung, Pham Van
 
Description Today, food security and national food secuirty ensurance should be viewed from the perspetive of the market economy and the international integration because these constantly changing contexts have significant impacts on those issues. After over 30 years of innovation, though the State has addressed the food secuirty related issues effectively, Vietnam is still facing with enormous challenges and instabilities. Therefore, Vietnam should consider and amend food production and export activities in size and quality; build mechanism, policy to facilitate paddy farmers,... The State has to ensure food security while it should satisfy the market’s requirements, ensure income of paddy farmers, and needs of food enterprises.KeywordsFood security, market economy, integration, VietnamReferences[1] Chính phủ, Nghị quyết về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Hà Nội, ngày 23/12/2009.[2] Tạ Ngọc Tấn, An ninh quốc gia - Những vấn đề an ninh phi truyền thống, NXB. Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2013.[3] Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê năm 2016, NXB. Thống kê, Hà Nội, 2017.[4] Lê Hùng, “Dân số thế giới sẽ đạt hơn 11 tỷ người vào cuối thế kỷ”, đăng tải ngày 13/8/2015, Vnexpress, http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/dan-so-the-gioi-se-dat-hon-11-ty-nguoi-vao-cuoi-the-ky-3263225.html[5] Nguyễn Hoàng, “Tình trạng nông dân bỏ ruộng ngày càng tăng”, đăng tải ngày 20/7/2016, Hội Nông dân Việt Nam, http://tnnn.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1093/45366/tinh-trang-nong-dan-bo-ruong-ngay-cang-tang[6] Bạch Dương, “Báo động gạo Việt sang Mỹ bị trả về”, đăng tải ngày 3/10/2016, VnEconomy, http://vneconomy.vn/thi-truong/bao-dong-gao-viet-sang-my-bi-tra-ve-2016100210284730.htm
 

 
Hiện nay, an ninh lương thực và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia cần được đặt trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập bởi bối cảnh mới có tác động đa chiều tới vấn đề này. Ở Việt Nam, sau hơn 30 năm đổi mới, Nhà nước đã giải quyết tương đối thành công vấn đề an ninh lương thực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và bất ổn. Trong bối cảnh mới, Việt Nam cần cân nhắc, điều chỉnh hoạt động sản xuất, xuất khẩu lương thực từ quy mô đến chất lượng; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân,… Nhà nước cần đảm bảo an ninh lương thực nhưng vẫn phải đáp ứng các yêu cầu của thị trường, thu nhập và đời sống của nông dân cũng như các doanh nghiệp kinh doanh lương thực.
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2017-11-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/4109
10.25073/2588-1108/vnueab.4109
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 33 No 4
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 33 No 4
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/4109/3829
 
Rights Copyright (c) 2017 VNU Journal of Science: Economics and Business