Record Details

Kinh tế - Xã hội tỉnh Phú Thọ sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Kinh tế - Xã hội tỉnh Phú Thọ sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI
 
Creator Xuân, Mai Thị Thanh
Thành, Ngô Đăng
 
Description Tóm tắt. Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI (12/2005) đã xác định một hệ thống mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, nhằm đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp  và dịch vụ vào năm 2020. Đến nay, 2/3 chặng đường đã trôi qua, kinh tế Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra cho năm 2010, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức trung bình chung cả nước. Tuy vậy, do những khó khăn chủ quan và khách quan, nên hiện vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đề ra, thậm chí có vài chỉ tiêu mới đạt hơn một nửa kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2010, trong 2 năm còn lại Phú Thọ còn phải giải quyết rất nhiều việc, mà trước hết là phải tập trung vào việc huy động vốn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát triển mạnh các ngành nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đi đôi với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HÐH).
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2009-12-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/1375
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 25 No 4
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 25 No 4
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/1375/1339
 
Rights Copyright (c) 2009 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness