Record Details

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
 
Creator Hùng, Nguyễn Thế
 
Description Tóm tắt. Bài viết phân tích về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Các tiêu chí được sử dụng trong phân tích là năng suất và khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp cơ khí. Dựa trên nguồn số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục thống kê, tác giả đã tính toán các chỉ tiêu và các hệ số cho các mã ngành cơ khí. Các số liệu tính toán được so sánh với các doanh nghiệp thuộc công nghiệp chế biến, ngành chế biến thực phẩm đồ uống và dệt may và với các doanh nghiệp cơ khí nước ngoài để thấy được thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam.
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2009-06-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/1357
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 25 No 2
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 25 No 2
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/1357/1321
 
Rights Copyright (c) 2009 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness