Record Details

Hoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Hoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO
 
Creator Điệp, Phạm Thị Hồng
 
Description Tóm tắt. Môi trường kinh tế bao gồm các điều kiện kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế, các quy định của chính phủ và hạ tầng kinh tế làm cơ sở cho hoạt động kinh tế quốc gia. Hoàn thiện môi trường kinh tế là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế của các nước. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã không ngừng cố gắng rà soát, hài hòa hóa các cam kết trong các lĩnh vực, hoàn thiện môi trường pháp lý, mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng và củng cố thể chế kinh tế thị trường. Nói cách khác, môi trường kinh tế của Việt Nam đang không ngừng được hoàn thiện theo các yêu cầu hội nhập WTO. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và hoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam hiện nay còn chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập, còn nhiều thách thức về thể chế pháp luật, chính sách kinh tế, quản lý hành chính, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế… đặt ra cần nỗ lực vượt qua.
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2011-03-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/807
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 27 No 1
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 27 No 1
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/807/777
 
Rights Copyright (c) 2011 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness