Record Details

Mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á và những gợi ý cho Việt Nam

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á và những gợi ý cho Việt Nam
 
Creator Điệp, Phạm Thị Hồng
 
Description Tóm tắt: Trong khoa học kinh tế chính trị, nhà nước phúc lợi là một chủ đề được quan tâm nghiên cứu ở các khía cạnh khác nhau. Xét về phương diện lý thuyết, theo cách phân loại của Esping-Andersen, có ba mô hình nhà nước phúc lợi điển hình. Tuy nhiên, các mô hình này không hoàn toàn phù hợp với thực tế tại các nước Đông Á. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những điểm đặc thù và đề nghị xếp Đông Á vào một mô hình thứ tư. Vậy nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á có đặc điểm gì? Có thể lý giải như thế nào về những khác biệt của mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á so với các khu vực khác? Bằng những minh chứng từ quá trình phát triển hệ thống phúc lợi xã hội của Hàn Quốc giai đoạn 1960-1990, nghiên cứu này góp phần trả lời các câu hỏi nêu trên, đồng thời rút ra một vài gợi ý cho quá trình xây dựng chính sách xã hội ở Việt Nam từ mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á.Từ khóa: Đông Á, hệ thống phúc lợi xã hội, mô hình nhà nước phúc lợi, nhà nước phúc lợi.
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2014-12-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/367
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 30 No 4
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 30 No 4
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/367/348
 
Rights Copyright (c) 2014 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness