Record Details

Những thách thức với các nhà nước phúc lợi châu Âu trong thế kỷ XXI

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Những thách thức với các nhà nước phúc lợi châu Âu trong thế kỷ XXI
 
Creator Điệp, Phạm Thị Hồng
 
Description Tóm tắt. Mô hình nhà nước phúc lợi gắn liền với sự phát triển của một số nước Tây - Bắc Âu trong nhiều thập kỷ qua đã đem lại thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế cho các nước này. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều vấn đề về hiệu quả kinh tế và tính khả thi của các mô hình nhà nước phúc lợi đang được đặt ra ngay tại các nước phát triển. Cuộc khủng hoảng nợ công năm 2010 ở châu Âu càng tạo thêm nhiều thách thức cho các nhà nước phúc lợi. Mô hình nhà nước phúc lợi đòi hỏi phải được cải cách mạnh mẽ và toàn diện để đáp ứng với những yêu cầu mới. Bài viết trình bày một số đặc điểm cơ bản của các mô hình nhà nước phúc lợi châu Âu, phân tích những thành công và những thách thức đối với các mô hình này trong thế kỷ XXI, đồng thời chỉ ra một số xu hướng cải cách các mô hình nhà nước phúc lợi đang diễn ra hiện nay ở châu Âu.Từ khóa: Nhà nước phúc lợi, các nước Tây - Bắc Âu, nợ công, cải cách mô hình.
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2012-03-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/509
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 28 No 1
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 28 No 1
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/509/485
 
Rights Copyright (c) 2012 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness