Record Details

Tín dụng ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Tín dụng ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển
 
Creator Tuyến, Trần Quang
 
Description Tóm tắt. Bài viết tập trung vào phân tích vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn  cho khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời tác giả cũng phân tích những rào cản hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của khu vực tư nhân ở các nước đang phát triển. So với các nguồn vốn khác mà khu vực tư nhân có thể tiếp cận, vốn ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng ở các nước đang phát triển bởi những ưu thế riêng có của hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó bài báo cũng phân tích chi tiết những nguyên nhân cản trở khả năng tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng ở các đang phát triển và trong đó tác giả đã làm rõ những rào cản thuộc về môi trường chính sách nói chung, môi trường tín dụng nói riêng. Do vậy, các giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng cần được tập trung vào việc cải cách doanh nghiệp Nhà nước, mở cửa hệ thống ngân hàng. Hơn nữa, các giải pháp cũng cần hướng tới tạo dựng môi trường tín dụng thuận lợi thông qua cơ chế cung cấp thông tin minh bạch, cải cách chính sách đất đai và thủ tục hành chính,…
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2009-03-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/1348
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 25 No 1
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 25 No 1
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/1348/1312
 
Rights Copyright (c) 2009 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness