Record Details

Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển thị trường khoa học - công nghệ ở Việt Nam

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển thị trường khoa học - công nghệ ở Việt Nam
 
Creator Dũng, Phạm Văn
 
Description Tóm tắt. Phát triển nhanh thị trư­ờng khoa học - công nghệ là đòi hỏi bức xúc đối với Việt Nam hiện nay. Để thực hiện đư­ợc điều đó, Nhà nước cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề, trong đó quan trọng nhất là phải đào tạo, phát triển đ­ược nguồn nhân lực khoa học - công nghệ; chuyển các cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; xây dựng, hoàn thiện các thể chế của thị trư­ờng khoa học - công nghệ; xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trư­ờng; phát triển kinh tế tri thức, thực hiện công nghiệp hoá rút ngắn... Hiện nay, phát triển thị trư­ờng khoa học - công nghệ không thể tách rời tiến trình hội nhập toàn diện của đất nước. Mặc dù phải vư­ợt qua không ít thách thức nhưng hội nhập là cơ hội to lớn cho sự phát triển nhanh chóng  thị trư­ờng này. Cần phải có những giải pháp cụ thể để tận dụng những cơ hội đó. Với những thành tựu của đổi mới và hội nhập; với những kinh nghiệm của phát triển thị tru­ờng khoa học - công nghệ những năm vừa qua, Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát triển nhanh chóng thị trư­ờng khoa học - công nghệ trong những năm tới.
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2008-03-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format inode/x-empty
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/1733
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 24 No 1
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 24 No 1
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/1733/1670
 
Rights Copyright (c) 2008 VNU Journal of Science: Economics and Business